Hoppa till innehållet
Om

EUSL SCC – OM verksamheten

Vårt fokus mot ett urval av mänskliga rättigheter

Care to Change the World

Om

Om verksamheten

Den Europeiska sociala stadgan har bestämt att som boendes inom EU regionen så har man rätten till att ta del av den välfärd området erbjuder. Detta inkluderar rätten till utbildning, arbete, deltagande av välfärd i sin helhet, rätten till bostad och en tillfredsställande levnadsstandard. Det inkluderar även sjukvård, kultur och vetenskap. Detta definieras genom internationell, nationell och regional lagstiftning och anpassas efter förutsättningarna. Generellt sett är detta finansierat genom offentliga medel och med det tillhörande regelverk som kommer så blir det ofta en försvårande faktor för att nå ett tillfredsställande resultat inom en rimlig tid. 

Givet att samhällsförändringar och utvecklingar tar mycket tid så vill European Social Label, tillsammans med näringslivet, bidra där det är möjligt. I detta uppstod ett perspektiv där målen inte är privatfinansierat, inte är idéburet och det finns lagar i olika geografiska områden som går emot varandra gällande vinster i välfärden. Därmed blev det naturligt som ett led i arbetet för mänskliga rättigheter att bilda en ny division inom European Social Label. Val av namn blev EUSL SCC, Social Constitutional Chamber, där fokus ligger på utmaningar i välfärden. Vårt fokus är ett urval bland fastslagna mänskliga rättigheter inklusive utbildning och arbete men också toppat med saker vi själva adderat in. European Social Label har ingen åsikt i frågan om vinster i välfärden, däremot är organisationens inställning att för egen del ska inga vinster hämtas annat än ur de verksamheter där det går att motivera utan att frågetecken riskerar att uppstå. 

Läs gärna mer om den sociala stadgan på länken nedan. Obs, extern sida!

Om

Inriktningarna

European Social Label satsar långsiktigt på att vara en del av den fortsatta uppbyggnaden av välfärdssamhället inom EU. Allt är inte genomförbart och det finns vissa områden som inte direkt kan kallas mänskliga rättigheter i sig självt men det nuvarande problemet som finns är ett direkt hot välfärden och där med befolkningen inom EU och av den anledningen så har även detta fått följa med. 

Fokusområden är som följande

  • Utbildning
  • Arbete
  • Digitala rättigheter
  • Bostäder
  • Vården
  • Samlevnad och rätten att få uttrycka sig

Dessa sex områden är något som de flesta känner igen sig i, mer eller mindre. Inom European Social Label anses dessa områden nödvändigtvis inte vara specifikt finansierade genom offentliga medel, åtminstone inte fullt ut utan många av dessa områden kan också vara marknadsmässigt drivna. Sedan finns det frågor som dyker upp: Om European Social Label utbildar människor så att de blir anställningsbara inom vården, finns det då statliga medel för att anställa dessa? Trycket i vården under Covid-19 antyder att problemet är större än enbart personalbrist. I denna text finns inte svaret på frågan men European Social Label känner ett ansvar till att vara delaktig och göra det som går att göra.

Om

EUSL SCC i praktiken

Det är ingen hemlighet att European Social Label vill sammanföra den privata och idéburna sektorn och både utmana och stötta relevanta myndigheter. Det är så det nuvarande systemet tvingas att bli bättre och mycket av det som görs idag kan definitivt förbättras, något som alla företagare vet om allt för väl i sina relationer med myndigheterna. 

European Social Label visar vägen genom goda exempel. Här skapas morgondagens inkluderande och jämställda förskolor, grundskolor och gymnasium inom konceptet FramtidsRedo, tillsammans med våra medlemmar skapas S’agapo Jobb som är en plattform för jobbsökande och medlemmar i en rekryteringsprocess. Likaså önskar European Social Label att motverka den befolkningsbrist som finns i EU genom att dels ta in extern arbetskraft och utbilda dessa, så väl som att sammanföra etablerade medborgare så att fler barn blir gjorda. 

Om

Ett välfärdsproblem

Det finns de som inte förstår, eller vill ta till sig fakta, men det går inte att kringgå det faktum att inom större delarna av EU så har det uppstått en utmanande demografi. Den kan i bästa av världar enkelt beskrivas som ett fyllt vinglas där tyngdpunkten ligger högt upp istället för långt ned. Alla som någon gång serverat vin på glas eller hängt med i elbilens utveckling har fått lära sig att låg tyngdpunkt är bättre ur ett stabiliseringsperspektiv, så gäller även för välfärden. Ur ett välfärdsperspektiv är många länder för välutvecklade idag med invånare som har för hög utbildning. Tyngdpunkten blir för hög och riskerar att välta. Yrken så som vårdpersonal, poliser, lärare med flera tar stryk till bekostnad på tech och andra inriktningar. Yrken som i liknelsen är en låg tyngdpunkt och skapar stabilitet i välfärden. 

Det är förstås roligt att det går så pass bra, men det ger två effekter: Välfärdsyrken blir så kallade bristyrken och att befolkningen blir färre till antalet. Med en hög levnadsstandard förökar sig människan mindre, där överlevnadsinstinkten minskar och trenden har varit likadan sedan 2012, där det är färre som föds än vad som dör. Detta är förstås ett problem då utvecklingen och kostnaderna ökar och med tjänster som vanligen är finansierade av offentliga medel nu kräver mer kapital men har färre finansiärer tillgängliga både ökar kostnaderna, problemen och missnöjet. 

Ingen ska tvingas in i en sysselsättning man inte vill ha men inom European Social Label är inställningen att skapa en bättre etableringsprocess för människor utanför EU, där utbildning, praktik, arbete alla leder till en bättre integration än vad som finns idag. Lyckas detta avlastas existerande myndigheter, regioner och kommuner och de offentliga medel som skapas bättre kan komma till gagn för befolkningen. 

Hög välvärd leder även till ensamhet, där många i främst Skandinavien lever frivilligt eller ofrivilligt ensamma. Likaså ses en förändring bland unga som inte längre kan ta kontakt med andra unga om de inte har sin telefon tillgänglig och matchar via en app eller träffas i ett förbestämt syfte. Avsaknaden av interaktion med andra människor leder även det på lång sikt mot färre nya människor i samhället.  

Externa länkar om befolkningsminskningen samt ungas avsaknad av interaktion med andra

Målsättning

Målsättningen är att bygga upp samhället på ett sådant sätt att det uppfattas som något som funnits i all evighet. Intåget i den fjärde industriella revolutionen är vår gåva till generationerna som kommer efter oss. Det handlar om att våga utmana och skapa nya moderna lösningar på ofta gamla och förlegade problem. Man ska inte behöva behandlas annorlunda för att man inte förstår språket, har en annan sexuell läggning, kultur, funktionsvariation eller vad det nu kan vara utan det är samhället som ska klara av att hantera alla dessa. Det kan verka självklart men det var inte allt för länge sedan kvinnor inte hade rösträtt och så sent som 1979 blev Sverige första landet i världen (!) med att förbjuda agande av barn.

Om

Europeisk satsning

EUSL SCC är en europeisk satsning för att vara en del av lösningarna på dagens  så väl som morgondagens välfärdsutmaningar. Statistiskt sett anses EU ha världens bästa välfärd och det vore väl då konstigt om det inte går att lösa de utmaningar som också finns eller uppstår. Med ett fokus på EU kan EUSL SCC skapa 27 variationer på lösningar, allt beroendes på land, kultur, seder, språk med mera. Genomgående är utbildning för både nya så väl som etablerade människor, företag och myndigheter men också att bättre nyttja de offentliga medel som finns för att med goda exempel visa att allt går att lösa.

Förhoppningen är att du är med på vår resa